อุปกรณ์กดน้ำอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวดี นาคเล็ก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรินันท์ ชำนาญดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงาน อุปกรณ์กดน้ำอัจฉริยะมีวิตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาหลักการต่อวงจรไฟฟ้าและนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องกดน้ำ 2.เพื่อประดิษฐ์เครื่องกดน้ำที่ใช้งานได้สะดวกประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ1. ได้เครื่องมือเครื่องกดน้ำที่ใช้งานได้สะดวก 2.ได้ศึกษาหลักการต่อวงจรไฟฟ้าและนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องกดน้ำ

จากการศึกษาพบว่า หลักการต่อ วงจรไฟฟ้าและนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องกดน้ำ สามารถประดิษฐ์เครื่องกดน้ำได้จริงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อประดิษฐ์เครื่องกดน้ำที่ใช้งานได้สะดวก สามารถประดิษฐ์เครื่องกดน้ำที่ใช้งานได้สะดวกและมีระสิทธิภาพการใช้งานมากกว่าวิธีธรรมดา เฉลี่ยร้อยละ 62 เครื่องกดน้ำสามารถใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเพิ่มความสะดวกในการกดน้ำเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้