เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติสำหรับผู้สูงอายุด้วยการรู้จำใบหน้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีธัช สระขาว, ณัฐวดี นาคเล็ก, จิรภัทร คงช่วย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร แก้วภิบาล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันสังคมไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยสูงอายุในประเทศได้เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี และจากการศึกษาหาข้อมูลของคณะผู้วิจัยพบว่าปี 2564 นี้ ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ (Aged Society) แล้ว โดยมีการประมาณการว่ามีสัดส่วนผู้สูงอายุในช่วง 60 ปีขึ้นไปถึง 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 13 ล้านคน และคาดการณ์ว่า อีก 20 ปีข้างหน้า หรือปี 2583 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ 20 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของคนไทยจะเป็นผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไปจะมีมากถึง 3.5 ล้านคน โดยพบว่าผู้สูงอายุมักมาพร้อมกับโรคตามการลดลงของภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ที่ลดและเสื่อมลงตามช่วงอายุวัย จากการสำรวจเมื่อผู้ป่วยสูงอายุแต่ละคนมีโรคประจำตัวที่แตกต่างกันออกไปส่งผลให้ผู้ป่วยสูงอายุจำเป็นต้องรับประทานยาที่มีปริมาณที่แตกต่างกันออกไป และต้องได้รับยาเป็นประจำโดยบางครั้งผู้ป่วยบางกลุ่มอาจจะลืมรับประทานยาหรือสับสนกับปริมาณยาที่อาจจะไม่เท่ากันในแต่ละมื้ออาหาร อาจจะทำให้ผู้ป่วยรับประทานยาเกินขนาดซึ่งทำให้เกิดอันตรายรุนแรงถึงชีวิตได้ การลืมรับประทานยาหรือการรับประทานยาเกินขนาดนั้นส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพได้ทั้ง ทางตรงและทางอ้อม ผลกระทบทางตรงได้แก่ การดื้อยา ซึ่งอาจจะทำให้โรคที่รักษาอยู่หายช้ากว่า กำหนด หรืออาจเกิดโรคแทรกซ้อนได้ ส่วนผลกระทบทางอ้อมได้แก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าเมื่อรับประทานยาไม่ครบตามกำหนดอาจมีผลกระทบทางจิตใจได้ เช่น การทำร้ายตนเอง หรือการฆ่าตัวตาย เป็นต้น

ดังนั้น ผู้จัดทําจึงได้คิดค้นเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ และได้เพิ่มฟังก์ชันของเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติโดยการติดต้ังกล้องเเละมีการจดจําใบหน้าเพื่อให้เครื่องจ่ายยา สามารถจ่ายยาให้ผู้ป่วยได้มากกว่า 1 ท่าน