อิทธิพลของการเติมอนุภาคนาโนนีโอดีเมียมออกไซด์ต่อโครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกบิสมัทโซเดียมไททาเนต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสนันท์ บุญญานุวัตร์, ปวันรัตน์ ขณะรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลธิรา แสงสุบัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีส่วนใหญ่ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ส่วนมากมีเซรามิกบริสุทธิ์ที่แสดงสมบัติของเฟอร์โรอิเล็กทริก ซึ่งสารเฟอร์โรอิเล็กทริกจะมีสมบัติทางไฟฟ้าที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของสารและการนำไปใช้งานดังนั้นงานวิจัยนี้จึงทำการศึกษาโครงสร้างและสมบัติทางเฟอร์โรอิเล็กทริกเมื่อมีการเจือนีโอดีเมียม (Nd) ในโครงสร้างของ BNT เซรามิก ด้วยเทคนิคการบดย่อยพลังงานสูง ซึ่งวิธีการนี้จะทำการบดผสมสารตั้งตั้นและสารเจือเข้าด้วยกันด้วยการบดด้วยเครื่องบดย่อยพลังงานสูงจนมีระดับอนุภาคเป็นนาโนเมตรจึงทำการเผาแคลไซน์และซินเตอร์ที่อุณหภูมต่างกัน 4 อุณหภูมิคือ 1025 1050 1075 และ 1100 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทำการศึกษาโครงสร้างภายนอก โครงสร้างภายใน สมบัติทางไฟฟ้า อัตราส่วนที่เหมาะสมในการเจือ และอุณหภูมิการซินเตอร์ที่เหมะสมที่สุด