การศึกษาหารัศมีของวงกลมจากด้านของสามเหลี่ยมที่แนบในวงกลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรพล วงศ์เทวราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สราวุธ คล่องดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ดี