การศึกษาหาอัตราส่วนของเศษตะกอนเหลือทิ้งจากน้ำยางพาราที่เหมาะสมสำหรับการทำแผ่นคลุมดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปณพร สกุลซ้ง, นันทวดี ไชยเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ มัฐผา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาอัตราส่วนในการนำกากขี้แป้งไปทำเป็นแผ่นคลุมดิน และศึกษาคุณสมบัติต่างๆของแต่ละอัตราส่วน เพื่อนำมาสร้างแผ่นคลุมดินจากเศษตะกอนเหลือทิ้งจากน้ำยางพารา ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาการใช้พลาสติก และปัญหากากขี้แป้งเหลือทิ้ง