การศึกษาหาปริมาตรของช่องว่างที่เหลือในลูกบาศก์ที่ถูกบรรจุด้วยทรงกลมตันไม่คิดขอบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชินวัตร มุกดาพิพัฒน์กุล, ฉัตรเมือง พุทธานุ, พัสกร พนมธีรเกียรติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉันทนา นามวงษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน คณิตศาสตร์เป็นวิชาหลักๆของการเรียนการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งคณิตศาสตร์หมายถึง ศาสตร์ที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับโครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์ สัญลักษณ์ ซึ่งคณิตศาสตร์นั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆรอบตัวเราในชีวิตประจำวันของเรามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการบวกเลข การคำนวณค่าอาหารหรือระยะทาง หรือสิ่งของต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ เตียง ก็ล้วนเกิดจากการคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์ทั้งนั้น ดังนั้นจากการสังเกต ผู้จัดทำได้มีความสนใจเกี่ยวกับการหาความสัมพันธ์ของปริมาตรอากาศระหว่างทรงกลมตันที่มีรัศมีต่างกันแล้วถูกตัดให้อยู่ในรูปทรงลูกบาศก์ เพื่อจะได้นำประโยชน์จากการศึกษาโครงงานไปใช้ในการคำนวณการจัดเรียงของผลไม้ในกล่องให้บรรจุให้ได้มากที่สุด