การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารชะลอระยะเวลาก่อนการเน่าเสียของผลไม้จากข่า ตะไคร้และโหระพา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แก้วเก้า กลั่นสุวรรณ, ปาริชาต ทองแก้ว, ปวันวรีย์ ก้อนทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ ชูแทน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาสมุนไพรที่มีคุณสมบัติยับยั้งแบคทีเรีย โดยสมุนไพรที่ทางคณะผู้จัดทำเลือกใช้คือข่า ตะไคร้และโหระพาจากนั้นนำมาทำเป็นสารชะลอระยะเวลาก่อการเน่าเสียของผลไม้แล้วนำไปทดลองกับผลไม้ที่เน่าเสียง่ายคือ กล้วย มะเขือเทศและเเอปเปิล จากนั้นเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสมุนไพรทั้ง3ชนิดนี้จากการทดลอง