การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารกำจัดศัตรูพืชที่ทำจากใบมะเขือเทศ กระเทียมและพริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนนันท์ วรรณบวรณ์, รมย์ธีรา ทองถิ่น, ณิศศา ธำรงค์เทพพิทักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร ณ ระนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันผลผลิตทางการเกษตรมักได้รับความเสียหายจากศัตรูพืชเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การส่งออกผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร และสารเคมีที่ใช้สำหรับการกำจัดศัตรูพืชมีราคาค่อนข้างสูง อีกทั้งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงได้ศึกษาและทดลองทำสารกำจัดศัตรูพืชจากธรรมชาติ ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาและทดลองทำสารกำจัดศัตรูพืชจากใบมะเขือเทศ กระเทียม และพริก โดยการสกัดสารอัลลิซินจากพืชทั้งสามชนิด แล้วนำไปฉีดพ่นที่ลองกอง จากนั้นก็ปล่อยเพลี้ยให้เกาะบริเวณพืช แล้วตรวจสอบจำนวนเพลี้ยที่เหลืออยู่ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบว่า พืชชนิดใดในสามชนิดที่สามารถกำจัดศัตรูพืชได้ดีกว่ากัน