ชุดฝึกซ้อมการโยนลูกโกลบอลและจดจำตำแหน่งกีฬาโกลบอล สำหรับผู้พิการทางสายตาด้วยไมโครคอนโทรคอนโทรลเลอร์ และควบคุมด้วยโปรแกรม Arduino

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนาวิทย์ เตชมณีกร, ชาญกิจ สุขสุวรรณวีรี, อภินันท์ ศิริภักดีชัยกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กีฬาโกลบอล เป็นกีฬาสำหรับผู้พิการทางสายตา เริ่มเล่นครั้งแรกใน Paralympic summer game 1972 ที่ประเทศเยอรมนี และถูกบรรจุเป็นกีฬา Paralympic จนถึงปัจจุบัน โครงงานชุดฝึกซ้อมการโยนลูกโกลบอลและจดจำตำแหน่งกีฬาโกลบอลฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถตรวจจับตำแหน่งของลูกโกลบอลที่นักกีฬาผู้พิการโยนเข้ามาว่าถูกต้องตามกติกาหรือไม่และเข้าไปในตำแหน่งใดของโกล และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบตรวจจับตำแหน่งลูกโกลบอลด้วยชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ฯ โดยศึกษาความแม่นยำในการตรวจจับตำแหน่งของลูกโกลบอล ศึกษาความเร็วในการส่งสัญญาณเสียงบอกตำแหน่งของลูกโกลบอล และศึกษาความพึงพอใจต่อสิ่งประดิษฐ์โดยขอความร่วมมือจากทางสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยในการทดสอบวัดระดับความพึงพอใจด้วยแบบวัดความพึงพอใจ 5 ระดับ ชุดฝึกซ้อมการโยนลูกโกลบอลและจดจำตำแหน่งกีฬาโกลบอลฯ มีระบบปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งประกอบไว้กับกล่องที่ใส่อยู่ในโครงเหล็กตามตำแหน่งต่าง ๆ โดยมี Ultrasonic sensor และ Laser & LDC เป็นตัวตรวจจับการเคลื่อนไหวของลูกโกลบอลและมี MP3 module & Speaker เป็นตัวส่งสัญญาณเสียงบอกตำแหน่ง โดยใช้โปรแกรม Arduino ในการสร้างชุดคำสั่งในการสั่งการสิ่งประดิษฐ์นี้ จากการศึกษาพบว่า ชุดฝึกซ้อมการโยนลูกโกลบอลและจดจำตำแหน่งกีฬาโกลบอลฯ สามารถตรวจจับตำแหน่งของลูกโกลบอลที่นักกีฬาโยนเข้ามาได้ถูกต้องตามกติกา มีความแม่นยำ 90 เปอร์เซ็นต์ และส่งสัญญาณเสียงบอกตำแหน่งของลูกโกลบอลผ่านไปตามกฎของกีฬาโกลบอลได้โดยแสดงผลทางเสียงด้วยคำว่า “Right corner, Right middle, Center, Left middle, Left corner” เพื่อบอกว่าลูกโกลบอลผ่านตำแหน่งใดของโกล และความเร็วของการประมวลผลเฉลี่ยอยู่ที่ 3 วินาที ซึ่งได้ผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก การทดสอบวัดระดับความพึงพอใจต่อสิ่งประดิษฐ์ อยู่ในระดับดี (ระดับ 4)

คำสำคัญ: กีฬาโกลบอล, Arduino, Node MCU, Ultrasonic sensor, Laser, LDC, MP3 module, Speaker