การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยจากแก่นและเปลือกกัญชงในการผลิตผ้ากันความร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวีณ์กร เปลี่ยนศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิชากร สัตย์จริง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญชง หรือเฮมพ์ เป็นพืชที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชประสงค์ให้มีสนับสนุนให้ราษฎรชาวเขาในพื้นที่ภาคเหนือปลูกกัญชงเพื่อใช้สอยในครัวเรือน จำหน่ายเป็นอาชีพเสริม ตลาดหลักของเส้นใยที่ได้จากกัญชงคือ การใช้เป็นวัตถุดิบในการทำเสื้อผ้า ด้วยคุณสมบัติของเส้นใยในการดูดซับความชื้นได้ดีกว่าไนลอน แข็งแรงกว่าผ้าฝ้าย สามารถป้องกันรังสี UV ได้ ระบายอากาศได้ดี มีความเป็นฉนวนความร้อน ซึ่งส่วนประกอบของกัญชงนั้น ล้วนสามารถนำมาแยกเป็นเส้นใยได้ เช่น เปลือกของลำต้น แก่นของลำต้น จึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยจากแก่นและเปลือกกัญชงในการผลิตผ้ากันความร้อน เพื่อศึกษาความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหมาะสมต่อการกำจัดลิกนินในการเตรียมสกัดเส้นใยกัญชงจากแก่นและเปลือกกัญชง ศึกษาคุณสมบัติการเป็นฉนวนความร้อนของเส้นใยกัญชงที่ได้จากแก่นกัญชงและเปลือกกัญชง และศึกษาปั่นเป็นด้ายของเส้นใยกัญชงที่ได้จากแก่นและเปลือกกัญชง เพื่อใช้ทอผ้าได้ โดยมีวิธีการศึกษา ขั้นตอนแรกศึกษาความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ในการปรับปรุงเส้นใยที่ความเข้มข้น 5%, 10%, 20% w/v เพื่อกำจัดลิกนินในขั้นตอนการแช่ปรับปรุงเส้นใย เป็นเวลา 530 ชั่วโมง จากนั้นจึงศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยกัญชงด้วยการทดสอบวัดค่าแรงดึง ภาคตัดตามขวางและตามยาวของเส้นใย และศึกษาคุณสมบัติการกันความความร้อนของเส้นใยกัญชง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาคือ สามารถหาอัตราส่วนความเข้มข้นที่เหมาะสมในการปรับปรุงเส้นใยกัญชงจากเปลือกกัญชง และแก่นกัญชง แล้วนำเส้นใยกัญชงที่ได้จากเปลือกกัญชง และแก่นกัญชงมาปั่นเป็นเส้นด้าย ทอเป็นผ้ากันความร้อนได้ และสามารถนำส่วนต่างๆ ของกัญชงมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม