การศึกษาอัตราส่วนระหว่างน้ำเสียจากโรงงานน้ำตาลและน้ำเสียจากฟาร์มสุกรที่เหมาะสมต่อการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์เซื้อเพลิงจุลินทรีย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนีกร คำลือ, สุชานรี พันอ้น, กิตติศักดิ์ ภูมีศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิวัฒน์ วรสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาอัตราส่วนระหว่างน้ำเสียจากโรงงานน้ำตาลและน้ำเสียจากฟาร์มสุกรที่เหมาะสมต่อการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์เซื้อเพลิงจุลินทรีย์ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียและผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างน้ำเสียจากโรงงานน้ำตาลและน้ำเสียจากฟาร์มสุกรในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ และเพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ โดยดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำเสียแล้วสร้างเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ จากนั้นทำการทดลองเพื่อหาปริมาณกระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อสรุปและอภิปรายผล