การศึกษาอัตราส่วนในการเสริมอิฐมวลเบา ด้วยน้ำยางพาราและชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาดา พลเยี่ยม, นราพร บุญสุทธา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ มัฐผา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อิฐมวลเบา คืออิฐดินเผาที่มีความพรุนตัวสูง ความหนาแน่นต่ำ และน้ำหนักเบา แต่อิฐมวลเบาก็มีข้อเสียคือมีความแข็งแรงต่ำ มีงานวิจัยหลายงานที่นำวัสดุอื่น ๆ มาผสมกับดิน ให้กับอิฐมวลเบา เช่น ชานอ้อย ซึ่งการเดิมชานอ้อยส่งผลให้ความคงตัวของอิฐมวลเบาเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ความต้านทานแรงอัดลดลง คณะผู้จัดทำโครงงานจึงอยากเพิ่มความยืดหยุ่นเพื่อเพิ่มการต้านแรงอัดด้วยการผสมน้ำยางพาราลงไปในอิฐมวลเบา เนื่องจากยางพาราเป็นโพลิเมอร์มีสมบัติเชิงกลดีมีความยืดหยุ่นสูง มีความเหนียว ใช้งานทางวิศวกรรมได้หลากหลาย และเป็นพืชเศรษฐกิจชุมชน

คณะผู้จัดทำจึงอยากศึกษาอัตราส่วนของส่วนผสมที่จะนำไปทำเป็นอิฐมวลเบาคือ ดินเหนียว น้ำ ยางพารา และชานอ้อย เพื่อให้ได้อัตราส่วนของอิฐมวลเบาจากน้ำยางพาราและชานอ้อยที่มีประสิทธิภาพในการต้านทานแรงอัดเทียบเท่าหรือมากกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม