การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างกาบมะพร้าวบดละเอียดและกาวประสานจากน้ำยางพาราเพื่อใช้ทดแทนแผ่นไม้อัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรจิรา เขียวขำ, ญาดา พลเยี่ยม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราภรณ์ วิชาสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลิตแผ่นกาบมะพร้าวอัดโดยใช้กาวประสานจากน้ำยางพาราผสมกาบมะพร้าวบดละเอียดเพื่อใช้แทนแผ่นไม้อัด โดยกาวประสานทำมาจากน้ำยางพาราที่มีเนื้อยางพารา60% สารละลายโซเดียมซิลิเกตเข้มข้น25% สารละลายเคซีนเข้มข้น10% อิมัลชันของคาร์บอนเตตระคลอไรด์เข้มข้น50% ผสมน้ำ จากนั้นนำกาวประสานที่ได้มาผสมกับกาบมะพร้าวบดละเอียดใน5อัตราส่วนที่แตกต่างกันแล้วนำไปอัดเป็นแผ่น จากนั้นนำแผ่นกาบมะพร้าวอัดที่ได้ในอัตราส่วนต่างๆไปทดสอบความแข็งแรงเพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถใช้ทดแทนแผ่นไม้อัดได้