เครื่องลดความชื้นในเมล็ดพืชขนาดเล็ก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชนน พรมรัตน์, พรรณธิภา ฆะปัญญา, กัญญารัตน์ มีลา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอำนาจเจริญ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องลดความชื้นในเมล็ดพืชขนาดเล็ก (Mini Box Dehydrator) ใช้ในการลดความชื้นของเมล็ดพืชให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในการเก็บรักษาและใช้ในการศึกษาวิจัยเก็บเกี่ยวกับการอนุรักษ์พรรณพืชที่หายากในท้องถิ่นตามหลักการของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนต่อไป และมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องลดความชื้นในเมล็ดพืชขนาดเล็ก (Mini Box Dehydrator) เพื่อพัฒนาชุดคำสั่งโดยใช้โปรแกรม KidBright IDE และประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่น KidBright IoT และทดสอบความสามารถในการลดความชื้นของเมล็ดพันธุ์ตัวอย่าง ซึ่งเครื่องลดความชื้นในเมล็ดพืชขนาดเล็ก ทำงานโดยให้เครื่องลดความชื้นในเมล็ดพืชขนาดเล็กช่วยกระตุ้นกระบวนการคายความชื้นของเมล็ดพืชด้วยการควบคุมอุณหภูมิภายในกล่องให้พอเหมาะโดยใช้ชุดเทอร์โมอิเล็กทริก (TEC) เป็นตัวเพิ่มอุณหภูมิภายในกล่อง ควบคุมการทำงานผ่านแอพพลิเคชั่น KidBright IoT เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นและเปิด-ปิดการทำงานของเครื่องโดยใช้ชุดคำสั่งจากโปรแกรม KidBright IDE และมีระบบดูดอากาศออกจากกล่องเพื่อนำอากาศไปลดความชื้นด้วยวิธีการควบแน่นเป็นหยดน้ำ จากนั้นจึงส่งอากาศดังกล่าวกลับเข้าไปในกล่องตามเดิมเพื่อนำความชื้นออกจากเมล็ดพืชอีกครั้งหนึ่ง หมุนเวียนจนได้ความชื้นในเมล็ดพันธุ์ตามต้องการ จากการทดสอบการทำงานของเครื่องลดความชื้นในเมล็ดพืชขนาดเล็ก ในขณะที่ยังไม่มีเมล็ด พบว่า สามารถเพิ่มอุณหภูมิภายในกล่องอย่างต่อเนื่องและอุณหภูมิคงที่ประมาณ 38.6 องศาเซลเซียส เมื่อผ่านไป 80 นาที และสามารถลดความชื้นลงจนมีค่าคงที่ประมาณ 45.65 % เมื่อเวลาผ่าน 90 นาที และการทดสอบการทำงานของเครื่องลดความชื้นในเมล็ดพืชขนาดเล็ก (Mini Box Dehydrator) ในขณะที่มีเมล็ดพืชในเวลา 3 ชั่วโมง พบว่า เมล็ดฟักข้าว มีความชื้นมาตรฐานเปียกเฉลี่ยและมาตรฐานแห้งเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 7.28% และ 7.88 % ตามลำดับ รองลงมา ได้แก่ เมล็ดตาล เมล็ดข้าวโพด และเมล็ดแคนา ตามลำดับ