เตาต้มย่างพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรพรรณ คิดโสดา, ณัฐภูมิ ธรรมธัชกุล, ธนาวดี แก้วสมศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยมงคล อาจโยธา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง เตาย่างต้มพลังงานแสงอาทิตย์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อนำพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์มาใช้ในการประกอบอาหารได้ แทนการใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน การใช้เชื้อเพลิง หรือก๊าซหุงต้ม 2) เพื่อผลิตเตาที่ใช้ในการประกอบอาหารทั้งการปิ้งย่างและการต้มในเตาเดียวกัน สามารถประกอบอาหารได้ไม่ว่าจะอยู่ในครัวเรือนหรือการจัดกิจกรรมนอกครัวเรือนทั้งนี้เพื่อความสะดวกสบายในการพกพาอีกด้วย โดยเริ่มจากการออกแบบรูปทรงของเตาให้มีความกะทัดรัดและมีรูปทรงที่สามารถในการรวมแสงได้ดีเพื่อให้กระจกเว้าสะท้อนรังสีความร้อนไปยังเตาได้มีประสิทธิภาพที่สุด พบว่า เตาต้มย่างพลังงานแสงอาทิตย์ มีประสิทธิภาพในการให้ความร้อนได้ดีและสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะในครัวเรือนหรือนอกครัวเรือน และโครงงานที่พัฒนาขึ้น จะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน การใช้เชื้อเพลิงหรือแก๊สหุงต้มที่ใช้ในการประกอบอาหาร