การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นแว็กซ์จากน้ำยางพาราที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้และสามารถย่อยสลายได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนันท์ เอื้อเพิ่มเกียรติ, ณัฏฐา ชีวาดิศัยกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรางคณา ธุภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นแว็กซ์จากน้ำยางพาราที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้และสามารถย่อยสลายได้ โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำยางพาราที่มีราคาตกต่ำลงอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจ, ลดปริมาณขยะพลาสติกที่มาจากผลิตภัณฑ์แผ่นแว็กซ์เพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งที่ใช้ในการเสริมความงามซึ่งโดยปกตินการแว็กซ์มีอยู่หลายประเภทเช่น การทำแว็กซ์ที่บ้านด้วยตนเอง แผ่นแว็กซ์ เป็นต้น การทำการแว็กซ์เองที่บ้านจะสามารถหาวัตถุดิบได้ง่าย แต่กระบวนการนี้อาจถอนขนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลเสียต่อผู้ใช้ในระยะยาวและยังสร้างขยะที่เหลือจากการใช้งานอีกด้วยและจากการศึกษาพบว่าน้ำยางพาราที่ไม่มีการแต่งเติมสารเคมี จะมีอัตราการย่อยสลายประมาณ 1-4 ปี แต่ในกรณีที่น้ำยางมีการเติมสารเคมีอื่น ๆ เข้าไปจะทำให้ใช้ระยะเวลาย่อยสลายประมาณ 50 - 100 ปี แต่ขึ้นอยู่กับความหนาของผลิตภัณฑ์และพบว่าน้ำยางพารามีผลต่อผิวหนังมนุษย์ อาจทำให้บางคนเกิดอาการแพ้ ซึ่งอาจรุนแรงจนสามารถเสียชีวิตได้ โดยอาการแพ้เกิดจากโปรตีนในน้ำยางพาราอยู่ในกลุ่ม pathogenesis-related proteins ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงต้องการศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นแว็กซ์จากน้ำยางพาราธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำยางพาราและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม