การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นบรรเทาอาการปวดจากสารสกัดไพล โดยขึ้นรูปด้วยเมือกจากกระเจี๊ยบเขียว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ไรวินท์ ธรรมสุวรรณ, ณัชชา เดชสกุลธร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาพร จำรองเพ็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์