การศึกษาประสิทธิภาพของโปรไบโอติกในการยับยั้งปริมาณการเกิดกรดยูริกในเลือดและกดการกระตุ้นอินฟลามาโซมเพื่อบำบัดโรคที่เกิดจากการอักเสบด้วยตนเองจากสารสกัดจากต้นเต็งหนาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นนทกร ริยาพันธ์, นาวีญา เวชชระนาวิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพรรณ โฉมวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในชีวิตประจำวัน พบว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากโรคต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการมีปริมาณกรดยูริกในเลือดอยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสม การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อ (1) เพื่อควบคุมปริมาณกรดยูริกในเลือดในร่างกายของมนุษย์ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดอัตราการเกิดโรคต่าง ๆ ลดน้อยลง เช่น โรคเก๊าท์ (2) เพื่อศึกษาการทำงานของโปรไบโอติกร่วมกับการทำงานของสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของต้นเต็งหนาม

ผลการวิจัยพบว่าจากการศึกษาประสิทธิภาพของโปรไบโอติกในการยับยั้งปริมาณการเกิดกรดยูริกในเลือดและกดการกระตุ้นอินฟลามาโซมเพื่อบำบัดโรคที่เกิดจากการอักเสบด้วยตนเองจากสารสกัดจากต้นเต็งหนาม พบว่าโปรไบโอติกสามารถยับยั้งปริมาณการเกิดกรดยูริกในเลือดร่วมกับการกดการกระตุ้นอินฟลามาโซมเพื่อบำบัดโรคที่เกิดจากการอักเสบด้วยตนเองจากสารสกัดจากต้นเต็งหนามได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ : ปริมาณกรดยูริกในเลือด, โปรไบโอติก, อินฟลามาโซม, สารสกัดจากต้นเต็งหนาม, โรคที่เกิดจากการอักเสบของร่างกาย