การศึกษาผลของแคลเซียมคลอไรด์ที่สกัดจากเปลือกไข่ไก่ต่อการยืดอายุกล้วยเล็บมือนาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รตน์ รติพัชรพงศ์, จิรนันท์ นาคเพ่งพิศ, ตาบเพชร ยังพลขันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดุษฎีพฤฒิ ชุ่มกลิ่น, ศิริพร จิ๋วสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรียาภัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากกล้วยเล็บมือนางเป็นพืชท้องถิ่นของทางภาคใต้ ปลูกกระจัดกระจายในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา ระนอง และภูเก็ต มีพื้นที่ปลูกประมาณ 20,000 ไร่ และกล้วยนั้นเป็นพืชที่สุกง่ายสุกเร็วและเมื่อสุกแล้วนั้นทำให้เสียไวขึ้นหากไม่รับประทานให้หมดส่งผลให้เกิดปัญหาเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น ทำให้รับประทานได้ไม่นาน จึงเล็งเห็นปัญหาว่าทำอย่างไรจึงจะยืดอายุของกล้วยเล็บมือนางให้ได้นานและไม่ส่งผลเสียต่อผลของกล้วยเล็บมือนาง ทางเราคิดว่าในทุกครัวเรือนมักมีเปลือกไข่ที่เหลือทิ้งซึ่งพวกเราได้ไปศึกษาก็พบว่าในเปลือกไข่นั้นมีสารแคลเซียมคาร์บอเนตเมื่อไปทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกจะได้เป็นสารแคลเซียมคลอไรด์

จากการศึกษาพบว่าแคลเซียมคลอไรด์เป็นสารเคมีที่จัดอยู่ในกลุ่มปลอดภัยต่อผู้บริโภคช่วยรักษาคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว โดยช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลล์ลดอัตราการหายใจ ลดการผลิตเอทิลีนและลดอัตราเร็วในการอ่อนนุ่มของผลไม้ระหว่างการสุก รักษาคุณภาพ และทําให้มีอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น จึงเกิดโครงงานเรื่องการสกัดแคลเซียมคลอไรด์จากเปลือกไข่ด้วยกรดไฮโดรคลอริกเพื่อช่วยยืดอายุกล้วยเล็บมือนาง