การตรวจสอบการปนเปื้อนฟอร์มาลีนในอาหารโดยใช้สารสกัดจากเปลือกมังคุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รักษิณา บัวแก้ว, ณิชากร พึ่งไทย, พิชญ์สินี ศรีดำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภาพ แก้วอ่อน, ศิริพร จิ๋วสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรียาภัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในภาคใต้และจังหวัดชุมพรเกษตกรส่วนใหญ่นิยมปลูกมังคุดทำให้มังคุดเป็นที่นิยมและเป็นราชินีของผลไม้ไทย มังคุดนิยมรับประทานเนื้อทำให้เปลือกเป็นขยะเหลือทิ้ง เราจึงนำเปลือกมังคุดมาใช้ประโยชน์ต่อโดยการนำมาทำเป็นเป็นชุดตรวจฟอร์มาลีนในอาหาร เนื่องจากในภาคใต้มีพื้นที่ติดกับทะเลทำให้มีอาหารทะเลเป็นจำนวนมากซึ่งการจะทำให้อาหารทะเลดูสด ต้องใส่สารฟอร์มาลีนในอาหารทะเล หากใส่ในปริมาณที่เยอะทำให้เป็นสารตกค้างในอาหารซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค