ผลของสารสกัดไคโตซานจากหนอนไหมอีรี่ต่อการเจริญเติบโตของพืชไฮโดรโปนิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นวมณฑน์ แก้วเกตุ, ณัฐณิชา กองคำ, ชัฐราวิชญ์ สมอาจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาผลของสารสกัดไคโตซานจากหนอนไหมอีรี่ต่อการเจริญเติบโตของพืชไฮโดรโปนิกส์มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดสารไคโตซานจากหนอนไหมอีรี่และเพื่อศึกษาการเจิญเติบโตของผักไฮโดรโปนิกส์จากสารสกัดไคโตซานจากหนอนไหมอีรี่โดยเปรียบเทียบกับตัวควบคุมและกรดจิบเบอเรลลิก ในการทดลองประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การสกัดไคโตซานจากหนอนไหมอีรี่ ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความเข้มข้นที่ดีที่สุดของสารสกัดไคโตซานจากหนอนไหมอีรี่ในการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโปนิกส์ และขั้นตอนที่ 3 การนำความเข้มข้นที่ดีที่สุดของสารสกัดไคโตซานจากหนอนไหมอีรี่มาเปรียบเทียบกับสารสกัดไคโตซานทางการค้าและกรดจิบเบอเรลลิก