มหัศจรรย์สารเคลือบผิวผลไม้เพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาของกล้วยหอมทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิตติมา ทองคำ, วรรณวิสา พอใจ, ชญาฎา สินธุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภร อังษานาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์