เครื่องกรองฝุ่น PM 2.5 แบบอัตโนมัติด้วย Bio-filter จากเส้นใยสุพรรณิการ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริวิมล ไร้พวง, ชวาลินี หล่าอุดม, โภคิน สว่างแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชยา มีวงค์, เอกภพ รงคสิริวัฒนกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

“เครื่องกรองฝุ่น PM 2.5 แบบอัตโนมัติด้วย Bio-filter จากเส้นใยสุพรรณิการ์” เป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเครื่องกรองฝุ่น PM 2.5 แบบอัตโนมัติด้วย Bio-filter จากเส้นใยสุพรรณิการ์ ซึ่งแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาชนิดของเส้นใยพืชที่นำมาเป็นแผ่นกรองอากาศ(สุพรรณิการ์, ฝ้าย, นุ่น) พบว่า แผ่นกรองอากาศจากเส้นใยพืชที่กรองฝุ่นได้มากที่สุด คือ สุพรรณิการ์ตอนที่ 2 ศึกษารูปแบบแผ่นกรองอากาศจากเส้นใยสุพรรณิการ์ พบว่า รูปแบบแผ่นกรองอากาศจากเส้นใยสุพรรณิการ์ที่เหมาะสมที่สุด คือ แผ่นกรองผ้าตาถี่ เย็บถี่ ตอนที่ 3 ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกรองอากาศด้วยแผ่นกรองอากาศจากเส้นใยสุพรรณิการ์ เวลาที่ใช้ในการกรองอากาศให้มีค่าของฝุ่นละอองในระดับปกติ (30 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือน้อยกว่า) พบว่า เครื่องกรองฝุ่น PM 2.5 แบบอัตโนมัติด้วย Bio-filter จากเส้นใยสุพรรณิการ์ ใช้เวลาในการกรองเฉลี่ย 13.88 นาทีการสิ้นเปลืองพลังงาน พบว่า วัดค่าไฟหลังจากการทดลองเปิดเครื่องกรองฝุ่น PM 2.5 แบบอัตโนมัติด้วย Bio-filter จากเส้นใยสุพรรณิการ์ใช้พลังงานเฉลี่ย 4.4×10-3กิโลวัตต์ชั่วโมง ด้านอายุการใช้งานแผ่นกรองของเครื่องกรองอากาศ พบว่าแผ่นกรองอากาศจากเส้นใยสุพรรณิการ์ มีอายุการใช้งานเฉลี่ย 716.20 ชั่วโมง