นวัตกรรมไบโอโฟมจากแป้งเมล็ดขนุนคอมโพสิตด้วยเส้นใยเซลลูโลส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โภคิน สว่างแก้ว, ชวาลินี หล่าอุดม, สิริวิมล ไร้พวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภร อังษานาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

“นวัตกรรมไบโอโฟมจากแป้งเมล็ดขนุนคอมโพสิตด้วยเส้นใยเซลลูโลส” เป็นโครงงานวิทยาศาตร์ที่จัดทำ ขึ้นเพื่อ

ศึกษาการผลิตไบโอโฟมจากพอลิเมอร์ธรรมชาติซึ่งไบโอโฟมจากแป้งเมล็ดขนุนสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและ

ยังเป็นการช่วยลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมทั้งยังเป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์โดยมีขั้น ตอนการศึกษา

ดังต่อไปนี้ศึกษาปริมาณแป้งที่สกัดได้จากเมล็ดขนุน พบวา่ แป้งที่สกัดได้จากเมล็ดขนุนมีปริมาณ 298.12 กรัม คิดเป็นร้อยละ

29.81 ต่อมาศึกษาปริมาณการสกัดเส้นใยก้านใบบัวหลวง ทะลายปาล์ม และลูกจาก พบวา่ การสกัดเส้นใยก้านใบบัวหลวง

ทะลายปาล์ม และลูกจากได้เส้นใยเป็นร้อยละ 16.76, 29.59 และ 13.85 ตามลำดับ จากนั้นศึกษาอัตราส่วน ที่เหมาะสมของ

แป้งเมล็ดขนุนต่อน้ำในการขึ้นรูปไบโอโฟมจากแป้งเมล็ดขนุน พบว่า อัตราส่วนของแป้งเมล็ดขนุน 60 กรัมต่อน้ำ

80 มิลลิลิตร สามารถขึ้นรูปตามแบบพิมพ์ที่ให้ความร้อน 289 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 นาทีดีที่สุดซึ่งสามารถทนแรงกด

แรงดึงได้ถึง 118.50 นิวตัน และ 3.67 ปาสคาล ตามลำดับ มีความแข็งคือ 66.50 นิวตัน การดูดซึมน้า คือ25.22 ดัชนีการละลาย

น้ำร้อยละ 16.64 จากนั้นศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของไบโอโฟมโดยการเสริมเส้นใยก้านใบบัวหลวง ทะลายปาล์ม และ

ลูกจาก พบว่า ปริมาณเส้นใยก้านใบบัวหลวงที่เหมาะสมที่สุดในการขึ้นรูปคือ 8 กรัม ซึ่งมีความแข็ง 124.67 นิวตัน สามารถ

ทนแรงดึงแรงกดได้ถึง 4.12 ปาสคาล และ 144.56 นิวตัน ดัชนีการละลายน้ำ ร้อยละ 4.48 และมีความหนาแน่น 0.310 กรัม

ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ปริมาณเส้นใยทะลายปาล์ม ที่เหมาะสมในการขึ้นรูปไบโอโฟม คือ 8 กรัม ทำให้ไบโอโฟมสามารถทน

แรงดึงแรงกดได้ถึง 4.02 ปาสคาล และ 138.89 นิวตัน ตามลำดับ และมีความแข็งถึง 114.67 นิวตัน ดัชนีการละลายน้า

ร้อยละ 6.92 และมีความหนาแน่น 0.330 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และปริมาณเส้นใยลูกจากที่เหมาะสมในการขึ้นรูป

ไบโอโฟมคือ 8 กรัม ทำให้ไบโอโฟมสามารถทนแรงดึงแรงกดได้ถึง 4.05 ปาสคาลและ 140.67 นิวตัน ตามลำดับ มีความแข็ง

ถึง 119.96 นิวตัน ดัชนีการละลายน้า ร้อยละ 5.76 และมีความหนาแน่น 0.320 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรและศึกษาระยะเวลา

ในการย่อยสลายทางชีวภาพ โดยนำไบโอโฟมจากแป้งเมล็ดขนุนขนาด 3X3 เซนติเมตร น าไปฝังที่ระดับความลึก

20 เซนติเมตร มีความชื้น 7 และ มีค่า pH 7 พบวา่ ไบโอโฟมจากแป้งเมล็ดขนุนใช้ระยะเวลาในการย่อยสลาย 23 วัน ดังนั้น

ไบโอโฟมจากพอลิเมอร์ธรรมชาติจึงถือเป็นไบโอโฟมที่ช่วยลดปริมาณขยะ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม