เครื่องบำบัดน้ำเพื่อการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยรัตน์ มลสิน, อรปรีญา จงเพียร, อารียา รุ่งชลชวลิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุษยมาศ ป่าติ้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสายปัญญารังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง The water filter เครื่องบำบัดน้ำเพื่อการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องบำบัดน้ำเสียและเครื่องรดน้ำอัตโนมัติ โดยอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์และdc ปั๊ม เพื่อสร้างเครื่องบำบัดน้ำแบบใหม่โดยประยุกต์จากแบบเดิมที่มีขายตามท้องตลาด เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องบำบัดน้ำแบบใหม่ที่สร้างขึ้นกับแบบเดิมที่มีขายตามท้องตลาด เพื่อลดการเกิดอันตรายต่อชีวิตสัตว์น้ำและสะดวกสบายสำหรับเกษตรกร ปัจจุบันได้มีแหล่งน้ำเน่าเสียเป็นจำนวนมากในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นตามแหล่งชุมชนหรือเกษตรกรรม ล้วนสามารถเกิดการเน่าเสียได้จาดทั้งจากฝีมือมนุษย์และธรรมชาติ ซึ่งน้ำเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้ จึงจำเป็นต้องมีการบำบัดน้ำเกิดขึ้น เพื่อบำรุงรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติให้สะอาดปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำมาใช้ในการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันมีวิธีบำบัดน้ำเสียอยู่มากมายทั้งจากเครื่องกรองน้ำ ถังเก็บน้ำบนดินและใต้ดิน กังหันตีน้ำ หรือเครื่องบำบัดน้ำตามร้านค้าต่าง ๆ ซึ่งวิธีนั้นไม่คงทนและอาจมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

คณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะทำเครื่องบำบัดน้ำเพื่อการเกษตร โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และปั๊ม dc โดยไม่ต้องต่อกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องบำบัดน้ำ ให้มีประสิทธิภาพพอเทียบเท่าระบบบำบัดน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยอาศัยแผลโซลาร์เซลล์ผ่านโซลาร์ชาร์จในการให้พลังงานกับปั๊ม dc ทำให้น้ำไหลผ่านเข้าสู่ท่อ ผ่านรูที่อยู่บนท่อและด้วยวิธีการไหลของน้ำนี้จะช่วยเพิ่มออกซิเจนให้แก่แหล่งน้ำด้วย ถัดจากส่วนนี้จะเป็นเครื่องที่ทำให้น้ำเป็นละออง เพื่อใช้ในการรดน้ำต้นไม้ โดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์อะไรเพิ่มอีก