การก าจัดขยะโดยอาศัยเอนไซม์ในสิ่งมีชีวิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมคา เหล่าประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำทิพย์ ศรีแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง มีวตัถปุระสงค์ในการก าจัดขยะที่มีปริมาณมากขึ้นเนื่องจากในแต่ละวัน ประกอบการที่นา พลาสติกมารีไซเคิลมีตน้ทุนสูงแต่ได้พลาสติกที่มีคุณภาพต ่าท าให้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่นิยมน ามาใช้ และปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นสวนทางกับปริมาณที่ถูก ก าจัด และไม่สามารถลดความต้องการในการใช้ถุงพลาสติกรวมทั้งการใช้วัสดุที่ไม่คุ้มค่า การ ก าจัดขยะในปัจจุบันยังเป็นไปอย่างล่าช้าและยังส่งผลเสียต่อธรรมชาติ ถึงแมใ้นบางประเทศมี นโยบายในการลดปริมาณขยะภายในประเทศแต่ยังไม่สามารถลดปริมาณขยะไดเ้ลย ในทาง กลับกันกลับมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่สามารถก าจัดขยะด้วยการใช้เอนไซม์บางชนิด ได้เป็น คาร์บอนไดออกไซด์ น ้า และบางชนิดสามารถอึออกมาเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได ้โดยแบ่ง ขั้นตอนการศึกษาได้ 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่สารมารถย่อยพลาสติกได้ และวงจรชีวิต(หากจา เป็น) ตอนที่ 2 รวบรวมสิ่งมีชีวิตที่ศึกษาเท่าที่จะหาได้ ตอนที่ 3 วิเคราะห์ อัตราการย่อยสลายของพลาสติก