เครื่องคัดแยกมะเขือเทศตามความสุก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชิตา วาพัดไทย, นุชนาฏ วีรผาติวัฒน์, กฤติธี ยุพการณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ รัมพณีนิล, ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องคัดแยกมะเขือเทศตามความสุก (Tomatoes sorting machine by ripeness) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มสีกับความต้านทานทางไฟฟ้าของสีต่างๆและคัดแยกมะเขือเทศตามระดับความสุก โดยผู้จัดทำโครงงานได้ใช้มะเขือเทศในการทดลอง เนื่องจากมะเขือเทศเป็นพืชที่มีสีต่างกันตามระดับความสุก สีของมะเขือเทศสามารถเห็นและแยกได้อย่างชัดเจน และได้มีการกำหนดช่วงค่าความต้านทานของสีของมะเขือเทศให้อยู่ในเกณฑ์สุกและไม่สุก โดยอาศัยหลักการการตกกระทบของแสงและการดูดกลืนแสงสี โดยใช้หลอดLEDส่องแสงให้กระทบผิวมะเขือเทศ แล้วใช้LDRเป็นตัวรับแสงที่กระทบกลับแปลงเป็นความต้านทานไฟฟ้า จากนั้นใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดค่าความต้านทานออกมา เมื่อได้ค่าความต้านทานเป็นช่วงแล้วนำไปเขียนโปรแกรมให้แยกมะเขือเทศที่สุกและไม่สุกออกจากกัน