การศึกษาวิธีการสังเคราะห์คอปเปอร์(II)ไนเตรต (Cu(NO3)2) จากของเสียในห้องปฏิบัติการเคมี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกริกฤทธิ์ ลบขำ, ธนัช คำปาน, พรปวีณ์ จางวางคง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันเพ็ญ ยิ้มประดิษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “การศึกษาวิธีการสังเคราะห์คอปเปอร์(II)ไนเตรท (Cu(NO3)2) จากของเสียในห้องปฏิบัติการเคมี” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการแยกโลหะทองแดงจากของเสียในห้องปฏิบัติการเคมี โดยใช้กระบวนการอิเล็กโทรลิซิส 2) เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในสังเคราะห์คอปเปอร์(II)ไนเตรท (Cu(NO3)2) 3) เพื่อเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางเคมีของคอปเปอร์(II)ไนเตรท (Cu(NO3)2) ที่ได้จากการสังเคราะห์ขึ้นเองกับที่มีจำหน่ายทั่วไป ทำโดยแยกทองแดงออกจากของเสียในห้องปฏิบัติการเคมีโดยใช้กระบวนการอิเล็กโทรลิซิส จากนั้นนำทำปฏิกิริยาเคมีกับกรดไนตริก (HNO3) เพื่อสังเคราะห์เป็น คอปเปอร์(II)ไนเตรท (Cu(NO3)2) แล้วนำมาหาร้อยละผลผลิตที่ได้ ร้อยละโดยมวลของทองแดงในผลึก จากนั้นทำการเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพและเคมีของคอปเปอร์(II)ไนเตรท (Cu(NO3)2) ที่สังเคราะห์ขึ้นกับที่มีจำหน่ายทั่วไป ซึ่งการเปรียบเทียบสมบัติ ทางกายภาพ ได้แก่ ลักษณะของผลึก จุดหลอมเหลว ร้อยละโดยมวลของน้ำในผลึก และการเปรียบเทียบสมบัติ ทางเคมีโดยการใช้เป็นรีเอเจนต์ในการหาปริมาณโปรตีน

จากการทดลองพบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการแยกโลหะทองแดงจากของเสียในห้องปฏิบัติการเคมีโดยใช้กระบวนการอิเล็กโทรลิซิส คือ การใช้แหล่งกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 12 โวลต์ และใช้เวลานาน 30 นาที และในการสังเคราะห์คอปเปอร์(II)ไนเตรท (Cu(NO3)2) พบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสม คือ Cu : HNO3 เท่ากับ 30 : 100 ได้ปริมาณ เท่ากับ 7.7021 กรัม คิดเป็นผลได้ร้อยละ 78.37 และมีร้อยละโดยมวลของทองแดงในผลึก เท่ากับ 32.85 นอกจากนี้ยังพบว่าสารที่สังเคราะห์ขึ้นเอง มีสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางเคมีเทียบเท่ากับสารที่มีจำหน่ายทั่วไป สามารถนำมาใช้แทนสารที่มีจำหน่ายทั่วไปได้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมี อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาการตกค้างของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมอีกด้วย