กระถางธูปลดมลพิษสู่อากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญ์พิชชา อินอยู่, ญาชิตา วรากรเจริญ, จิตตานันท์ เสือภู่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัญญารัตน์ คำก้อน, ณรรตธร คงเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อประดิษฐ์กระถางธูปลดมลพิษสู่อากาศ ทำงานได้อัตโนมัติ ควบคุมการทำงานด้วยบอร์ด Arduino โดยจะติดตั้งเซนเซอร์วัดปริมาณมลพิษจากควันธูปไว้ เมื่อเซ็นเซอร์พบว่าค่ามลพิษจากควันธูปสูงกว่าที่กำหนด จะส่งข้อมูลไปยังบอร์ด Arduino ซึ่งจะสั่งการให้รีเลย์ซึ่งทำหน้าที่คล้ายสวิตซ์เปิด-ปิด การทำงานของพัดลมอัตโนมัติ และดูดควันธูปเข้าไปในกระถางซึ่งมีแผ่นกรองอากาศ 2 ชั้น จึงสามารถลดมลพิษสู่อากาศได้