การศึกษาผลของการสกัดจากไข่หอยเชอรี่ต่อการเจริญเติบโตของไหมนางน้อยสกลนคร(SP1)และคุณภาพของเส้นไหม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพย์เกษร ชมกลิ่น, ปริมาพร เสียงล้ำ, พัชรีรัชต์ นนท์หา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

หนอนไหมนางน้อยสกลนคร (SP1) เป็นหนอนไหมเศรษฐกิจในประเทศไทย รังไหมซึ่งประกอบด้วย โปรตีนไฟโบรอินและเซอริซีนถูกเก็บและปั่นไหมเพื่อใช้เส้นใยและตัวดักแด้เป็นอาหารที่มี่โปรตีนสูง การทดลองนี้ใช้สารสกัดจากไข่หอยเชอรี่ซึ่งมีโปรตีนสูงและมีการทดลองแล้วว่าสามารถเพิ่มน้ำหนักของหนอนไหมนางน้อยสกลนคร (SP1) ได้ สารสกัดจากไข่หอยเชอรี่นั้นจึงเปรียบได้กับอาหารเสริมสำหรับหนอนไหมนางน้อยสกลนคร (SP1) เพื่อเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มเส้นใยไหม การทดลองถูกแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกศึกษาการตายของหนอนไหมนางน้อยสกลนคร (SP1) เมื่อให้อาหาร นั่นคือใบมันสำปะหลังที่ทาสารสกัดจากไข่หอยเชอรี่ ทดลองที่ 2 โดยให้ใบมันสำปะหลังที่ทาด้วยสารสกัดไข่หอยเชอรี่ความเข้มข้น 50% ในหนอนระยะที่ 1 และ 2 ทั้งหมดก่อน จากนั้นจึงแบ่งหนอนออกเป็น 5 กลุ่ม และให้อาหารแตกต่างกัน 5 ชุด เหมือนเดิม (0%, 25%, 50%, 75% และ 100%) จนกระทั่งหนอนจะเข้าระยะดักแด้ จากนั้น 7 วันให้ หลังให้หนอนสร้างรังจนสมบูรณ์ รังไหมจะถูกตัดเพื่อนำตัวดักแด้ออกมา ทั้งรังไหมและตัวดักแด้จะถูก ชั่งน้ำหนัก ตัวดักแด้จะถูกวัดปริมาณโปรตีนอีกด้วย ผลการทดลองพบว่าชุดความเข้มข้น 100% สามารถเพิ่ม ปริมาณโปรตีนในดักแด้ น้ำหนักดักแด้ น้ำหนักรังไหม และเพิ่มแนวโน้มการฟักของไข่หนอนไหมอีกด้วย