การผลิตซองดูดความชื้นในผงกาแฟจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิวิมล จิตมะโน, พิสุทธิ์ แสงสิน, ธนัชพร ทำดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิรวิทย์ เสมอใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้เสนอการออกแบบและทดสอบความสามรถในการดูดความชื้นของซองดูดความชื้นจากซิลิกาเจลผสมกับวัสดุจากธรรมชาติในผงกาแฟ โดยนำวัสดุจากธรรมชาติ 5 ชนิด คือ เส้นใยมะพร้าว เส้นใยกล้วย เส้นใยบวบ ซังข้าวโพดและเปลือกไข่ไก่ มาศึกษาความสามารถในการดูดความชื้นเพื่อหาวัสดุจากธรรมชาติที่สามารถดูดซับความชื้นได้ดีที่สุด จากนั้นนำวัสดุจากธรรมชาติที่มีความสามารถในการดูดความชื้นได้ดีที่สุด มาผสมกับซิลิกาเจลในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อนำไปผลิตเป็นซองดูดความชื้น โดยทำการทดสอบประสิทธิภาพในการดูดความชื้นของซองดูดความชื้นที่ผลิตขึ้นในผงกาแฟสำเร็จรูป และมีแนวคิดที่จะนำซองดูดความชื้นกลับมาใช้งานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ