ผลของน้ำหมักชีวภาพจากพืชในท้องถิ่นร่วมกับเปลือกไข่ต่อการติดผลของลำไยและการป้องกันผลแตก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีร์ธิดา เลาดี, ชนิภรณ์ ฉัน, ณัฐพร ตาวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อัตราการติดผลที่ต่ำและเปลือกผลแตกก่อนการเก็บเกี่ยวเป็นปัญหาที่สำคัญของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย โครงงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลของน้ำหมักชีวภาพจากพืชในท้องถิ่นร่วมกับเปลือกไข่ต่อการติดผลและลดการแตกของเปลือกผลลำไยก่อนการเก็บเกี่ยว โดยนำใบหยี่หร่า ใบกระเพราและใบโหรพา 500 กรัม มาหมักด้วยหัวหน้าตาล 50 ml น้ำ 1 L และใส่เปลือกไข่ 50 กรัม เป็นเวลา 30 วัน นำน้ำหมักที่ได้ในแต่ละชุดการทดลองมาวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทดสอบฤทธิ์ในการล่อแมลง พบว่า น้ำหมักที่ได้จากใบยี่หร่าสามารถล่อแมลงในกลุ่มที่เป็นแมลงที่มีประโยชน์กับการผสมเกสรได้มากกว่าน้ำหมักจากพืชชนิดอื่นๆ เมื่อนำน้ำหมักดังกล่าวไปฉีดพ่นช่อดอกลำไย พบว่าน้ำหมักทำให้มีการติดผลของลำไยสูงกว่าชุดควบคุมถึง 3.2 เท่า และเมื่อลำไยมีอายุ 90 วันหลังการติดผลก็พบว่ามีการแตกของเปลือกผลน้อยกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โครงงานนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งในการลดปัญหาการแตกของเปลือกผลลำไยและช่วยเพิ่มการติดผลให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น