การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเซลลูโลสจากน้ำซาวข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัชราภรณ์ สมคะเณย์, วรลักษณ์ ทองมหา, วายุ คะเณวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระพล ภาระเวช, อุลัยพร สิงห์ขัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์