ประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคเส้นดำในหน้ายางพาราด้วยสารสกัดจากใบสาบเสือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพ็ญนภา รูปเรี่ยม, ศรีกมล หวังผล, สุทธิภัทร ยันตะบุศย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระพล ภาระเวช, ธมลณัฏฐ รมจันทร์อินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาแบ่งออกเป็น 7 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการเกิดโรคของเชื้อราสาเหตุโรค

ตอนที่ 2 การศึกษาอายุของใบสาบอ่อน ผสม แก่ ที่มีประสิทธิภาพ

ตอนที่ 3 การศึกษาสภาพของใบสาบเสือสด หมาด แห้ง ที่มีประสิทธิภาพ

ตอนที่ 4 การศึกษาตัวทำละลายในการสกัดใบสาบเสือ น้ำกลั่น เมทานอล เอทานอล ที่มีประสิทธิภาพ

ตอนที่ 5 การศึกษาระยะเวลาในการสกัดใบสาบเสือ 1, 3, 5, 7 วัน ที่มีประสิทธิภาพ

ตอนที่ 6 การศึกษาระดับความเข้มข้นของสารสกัด 2.5, 5, 10, 15, 20 % ที่มีประสิทธิภาพ

ตอนที่ 7 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดต่อการเจริญของเชื้อราในหน้ายางพารา