เครื่องจำหน่ายผ้าอนามัยอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จีรพัฒน์ สายจันทร์, วันอันวา หวันกะมา, นันทิตา น้อยฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิมา พรหมช่วย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องเครื่องจำหน่ายผ้าอนามัยอัตโนมัติมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประดิษฐ์เครื่องจำหน่ายผ้าอนามัยอัตโนมัติ ทำให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน ผ้าอนามัยที่ได้ต้องมีความปลอดภัยจากเชื้อโรค เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้เป็นระบบปิด และทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องจำหน่ายผ้าอนามัยอัตโนมัติโดยการทดสอบเราจะใช้วิธีการทำการสำรวจความพึงพอใจจากการใช้งานของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จำนวนสายชั้นละ 20 คน คิดเป็นนักเรียนหญิง 60 คน โดยจะประเมินจาก 3 หัวข้อหลัก คือ โครงสร้างทั่วไปของเครื่อง การออกแบบตัวเครื่อง และการใช้งานเครื่อง

จากการสำรวจพบว่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนักเรียนจากหัวข้อขนาดมีความเหมาะสม ตัวเครื่องมีความแข็งแรง รูปร่างมีความเหมาะสมกับการใช้งาน ใช้งานง่าย และวัสดุที่เลือกใช้มีความเหมาะสม อยู่ในระดับที่ ดีมาก และหัวข้อความสะดวกในการใช้งาน อยู่ในระดับที่ ดี