อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในอากาศโดยแสดงผลผ่านทาง NETPIE

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนาธิป ศรีทรัพย์, นวนาท สมอุดร, นภัส ตันสุริยวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมพร บัวประทุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในอากาศโดยแสดงผลผ่านทาง NETPIE เป็นการประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อทำหน้าที่ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในอากาศโดยสิ่งที่ตรวจวัด ได้แก่ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ฝุ่นละอองในอากาศ อุณหภูมิ และความชื้นของอากาศ โดยจะมีการใช้บริการระบบ NETPIE (Network Platform for Internet of Everything) ในการส่งข้อมูลจากตัวอุปกรณ์ตรวจวัดมายังผู้ใช้งาน ซึ่งจะแสดงผลผ่านทางเว็บเพจที่ผู้จัดทำสร้างขึ้น ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้และข้อมูลที่การแสดงผลออกมาจะเป็นข้อมูลแบบแสดงค่าตามเวลาจริง (real-time) โดยสามารถรับข้อมูลได้ไม่จำกัดสถานที่และเวลา