อุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยใช้การสั่นของวัตถุจากพลังงานเสียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รุจิภาส โอภาสพงศ์พิพัฒน์, ศุภวิชญ์ ลักษณะวิลาศ, ภีมพงษ์ เลี้ยงประยูร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จตุพร พันตรี, ชัยนันท์ วันอินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แหล่งพลังงานหมุนเวียนกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากแหล่งพลังงานฟอสซิลซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักกำลังจะหมดไปและการใช้พลังงานฟอสซิลในปริมาณมากยังก่อให้เกิดมลพิษกับโลก จึงมีความพยายามจากหลายภาคส่วน ที่จะนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ทดแทนพลังงานฟอสซิลโดยแหล่งพลังงานทดแทนที่นิยมนำมาใช้ในปัจจุบันมักเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาติ คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นแหล่งพลังงานอีกชนิดหนึ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและสามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน แต่ยังไม่เป็นที่นิยมมากนักซึ่งก็คือพลังงานจากเสียง โดยหลักการที่คณะผู้จัดทำใช้ในการเก็บพลังงานจากเสียงคือการสั่นพ้อง(Resonance) ของวัตถุ โดยเมื่อวัตถุได้รับคลื่นเสียงที่มีความถี่ใกล้เคียงกับตัววัตถุ วัตถุจะเกิดการสั่น จึงสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยการนำPiezoelectric (เพียโซอิเล็กทริค)มาติดไว้บนวัตถุที่สั่น ทำให้เกิดการสร้างกระแสไฟฟ้า วิธีการวัดผลคือนำมัลติมิเตอร์ที่สามารถบันทึกค่าไฟฟ้าได้ มาต่อกับตัววงจร ที่ติดอยู่กับวัตถุ จากนั้นนำไปติดไว้ในบริเวณที่มักจะมีเสียงอยู่ตลอดเวลา และทำการเก็บค่าจากมัลติมิเตอร์