การศึกษาสารประกอบฟินอริกในดอกดาวเรื่อง เพื่อพัฒนาโลชั่นบำรุงผิว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สาธิตา แทนไธสง, ญาณิศา เศรษฐพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นารีรัก เหยียดกระโทก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รงควัตถุที่พบในดอกดาวเรืองเต็มไปด้วยสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย โดยเฉพาะฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีต่อผิวพรรณ การนําดอกไม้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางสําหรับบํารุงผิว จึงเป็นทางเลือกหนึ่งการนําดอกไม้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางสําหรับบํารุงผิวจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง การทดลองครั้งนี้ได้ศึกษาปริมาณสารประกอบฟินอริก ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu Colorimatric assay และศึกษาความเข้มข้นของสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อสารสกัดดอกดาวเรือง เพื่อพัฒนาสูตรโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดดอกดาวเรืองเเละใช้ดอกดาวเรืองให้เกิดเกิดประโยชน์สูงสุด