การศึกษาสารช่วยย้อมจากดินภูเขาไฟในสภาวะที่มีพีเอชต่างกันที่มีผลต่อ เฉดสีของเส้นไหม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวีณา หม่อมกระโทก, ภัทรพร ทองสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการค่าpHที่มีอิทธิพลต่อเฉดสีและเปรียบเทียบประสิทธิภาพมอร์แดนท์ต่างชนิดกันเนื่องจากการย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติในปัจจุบันส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ทอผ้าไหมเป็นอย่างมากแต่สีธรรมชาตินั้นมีความยากในการควบคุมสีให้คงเดิมและสีธรรมชาติมีความคงทนต่อการซักน้อยจึงทำให้คณะผู้จัดทำศึกษาค่าpHต่อเฉดสีและศึกษาประสิทธิภาพของมอร์แดนท์ต่างชนิดกันเพื่อความคงทนของสีธรรมชาติจากการย้อมผ้าไหม