การศึกษาสารฟลาโวนอยด์จากมัลเบอร์รี่เพื่อแปรรูปเป็นลูกกวาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โศธิดา กองทรัพย์, อภิญญา ยืนต้น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุวดี สุวรรณ์, วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันรวมทั้งมลพิษในสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่น ควันบุหรี่ ควันรถยนต์ โอโซน โลหะหนัก สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยและโรคภัยต่างๆ ซึ่งสาเหตุ และกลไกการเกิดโรครวมถึงความแก่ชรามีผลอันเนื่องมาจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในร่างกายโดยปฏิกิริยาดังกล่าวมีสาเหตุสำคัญจากอนุมูลอิสระในร่างกายซึ่งอนุมูลอิสระเหล่านี้ จะทำลายโครงสร้าง และหน้าที่ของผนังเซลล์ ก่อเกิดความผิดปกติเซลล์ถูกทำลายและเสื่อมอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระจึงมีบทบาทสำคัญในการป้องกันโรคต่างๆ สารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาตินับว่ามีความปลอดภัยมากที่สุดต่อการบริโภค และพืชสมุนไพรก็เป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่สำคัญและสามารถหาได้ง่าย ซึ่งมีสารที่เป็นองค์ประกอบ คือ สารกลุ่มพอลิฟีนอล และสารประกอบฟลาโวนอยด์ หลายชนิดได้แก่ ฟลาโวน ไอโซฟลาโวน ฟลาโวนอล ฟลาวาโนน ฟลาวาโนนอล และแอนโทไซยานิน อีกทั้งสารประกอบฟลาโวนอยด์ยังสูญสลายไปในธรรมชาติได้ช้ากว่าสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด สมุนไพรในประเทศไทยมีหลากหลายชนิดซึ่งสามารถนำมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆทำให้สะดวกต่อการบริโภคได้การนำพืชสมุนไพรมาทำเป็นยาอมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรที่คณะผู้จัดทำเลือกมาทำการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือผลมัลเบอร์รี่หากนำมัลเบอร์รี่มาแปรรูปเป็นลูกกวาดจึงเป็นการแปรรูปเป็นขนมขบเคี้ยวที่ได้รับความนิยมเพื่อความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทำให้สามารถบริโภคสารต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงที่เกิดจากความเสื่อมของระบบในร่างกาย ซึ่งก่อให้เกิดโรคต่างๆ