การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นรองเท้าจากเส้นใยข่าเสริมสารสกัดจากกานพลู โหระพา และข่า เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Micrococcus Sedentarius

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มลทกานต์ อิสิ, อรสา โคตศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนันทร์พรรษ โคตรวงศ์, สุรจิตา เศรษฐภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาพรวมโครงการ

โรคเท้าเหม็น (pitted keratolysis) เกิดจากเชื้อเเบคทีเรียกลุ่มCoryebacterium spp. s ลักษณะอาการที่พบนั้นคือผิวหนังบริเวณฝ่าเท้าเป็นรู (pitted) เนื่องจากมีการหลุดลอกของผิวหนังชั้นบน (keratolysis ) ซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ แบคทีเรียแกรมบวก โดยเฉพาะเชื้อเเบคทีเรีย Micrococcus Sedentarius ซึ่งปกติพบบนผิวหนังของมนุษย์ แต่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะอับชื้น ผู้ที่มีเหงื่อออกมากและสวมใส่ถุงเท้าและรองเท้าที่ระบายอากาศได้ไม่ดีหรือไม่รักษาความสะอาดของถุงเท้าและรองเท้า มักส่งเสริมการเพิ่มจำนวนของเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวจนก่อให้เกิดโรคที่ฝ่าเท้าได้ โดยเชื้อเหล่านี้สามารถผลิต เอนไซม์ออกมาย่อยสลายผิวหนังชั้นบนจนเกิดเป็นรูหรือหลุมโดยเฉพาะฝ่าเท้าบริเวณที่ต้องรับน้าหนักมาก ๆ ส่วนกลิ่นเท้าที่เหม็นนั้นเกิดจากเชื้อแบคทีเรียสร้างสารประกอบซัลเฟอร์ (sulfur compounds) ออกมาซึ่งมีกลิ่นเฉพาะตัว ในปัจจุบันมีการคิดค้นยารักษาขึ้น โดยเป็นสารเคมีสังเคราะห์ เมื่อใช้เป็นเวลานานจะทำให้เกิด การสะสมของสารพิษ และเชื้อก่อโรคสามารถปรับตัว ทำให้เกิดการดื้อยา ยาที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ที่สามารถต้านการดื้อยา และรักษาโรคได้อย่างมี ประสิทธิภาพมักมีราคาแพงเพราะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ จากรายงานวิจัยในปัจจุบัน พบว่าสมุนไพรไทย เช่น กานพลู( Syzygium aromaticum ) โหระพา( Ocimum basilicumx ) ข่า ( Alpinia galangal) มีองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ยูจีนอล ซึ่งจากงานวิจัยกล่าวว่า สามารถยับยั้งแบคทีเรียMicrococcus Sedentariusได้

จากความสำคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษา ฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรไทย ได้แก่ กานพลู โหระพา และข่า ต่อการยับยั้งการเกิดเเบคทีเรียก่อโรคเท้าเหม็นซึ่งผล การศึกษาคาดว่าจะเป็นแนวทางในการ นำสมุนไพรไทยมาใช้เพื่อทดแทนหรือลดการใช้สารเคมีเพื่อลดสารตกค้างในสิ่งแวดล้อมและเป็นการนำสมุนไพรไทยทมี่ีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในการศึกษาผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์ดังนี้ : 1.เพื่อทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเเบคทีเรีย Micrococcus Sedentarius ของสารสกัดจากกานพลู โหระพา และข่า

2.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเเผ่นรองเท้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกานพลู โหระพา และข่า ในการยับยั้งเเบคทีเรีย Micrococcus Sedentarius

และผู้จัดทำมีสมมติฐานดังนี้ : เเผ่นรองเท้าจากเส้นใยของข่าเสริมสารสกัดจากกานพลู โหระพา และข่า ที่พัฒนาขึ้นสามารถยังยั้งเเบคทีเรีย Micrococcus Sedentarius ได้