การศึกษาประสิทธิภาพของไหมขัดฟันที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากยูคาลิปตัส กานพลู เเละตะไคร้ในการยับยั้งไบโอฟิล์มของเชื้อ Streptococcus mutans เเละ Streptococcus sobrinus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญวรัตน์ รุ่งอนุรักษ์, ฐิติรัตน์ ธรรมจารีสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภารักษ์ รักษา, มินตรา สุขสำราญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของไหมขัดฟันที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากยูคาลิปตัส กานพลู เเละตะไคร้ในการยับยั้งไบโอฟิล์มของเชื้อ Streptococcus mutans เเละ Streptococcus sobrinus มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากยูคาลิปตัส กานพลู และตะไคร้ ในการยับยั้งไบโอฟิล์มของเชื้อ Streptococcus mutans และ Streptococcus sobrinus 2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไหมขัดฟันที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากยูคาลิปตัส กานพลู เเละตะไคร้ ในการยับยั้งไบโอฟิล์มของเชื้อ Streptococcus mutans และ Streptococcus sobrinus โดยเเบ่งการทดลองออกเป็น 6 ช่วง ดังนี้ ช่วงเเรก คือ การทําให้เชื้อ Streptococcus mutans เเละ Streptococcus sobrinus เป็นเชื้อบริสุทธิ์ ด้วยวิธีการขีดเชื้อในจานเพาะเชื้อ (Streak plate) เเละการทําให้เชื้อกระจายในจานเพาะเชื้อ (Spread plate) ช่วงที่ 2 คือ การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Streptococcus mutans เเละ Streptococcus sobrinus ของสารสกัดจากยูคาลิปตัส กานพลู เเละตะไคร้ ด้วยวิธีอการ์ ดิสค์ ดิฟฟิวชัน (agar disc diffusion) ช่วงที่ 3 คือ การทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Streptococcus mutans และ Streptococcus sobrinus ของสารสกัดจากยูคาลิปตัส กานพลู และตะไคร้ ด้วยวิธีอการ์ ไดลูชัน (agar dilution) ช่วงที่ 4 คือ การผลิตไหมขัดฟัน ช่วงที่ 5 คือ ขั้นตอนการ Sterilization เเละช่วงสุดท้าย คือ การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตและการทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Streptococcus mutans เเละ Streptococcus sobrinus ของไหมขัดฟันที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากยูคาลิปตัส กานพลู เเละตะไคร้