สารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกปีบเพื่อจำกัดศัตรูพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษณ์ดนัย สลีอ่อน, ภวัต ราชยศ, ธนกฤต ยศใจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กาญจนา คำจีนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เดี๋ยวมาใส่