ศึกษาจำนวนประชากรดาวมงกุฏหนามว่ามีผลต่อการเกิดปะการังฟอกขาวหรือไม่และมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการขยายพันธ์ุของดาวมงกุฏหนาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรินยา แซะอาหลำ, นุชนีย์ บิสนุม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นุสรา ดลระหมาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันจำนวนประชากรดาวมงกุฏหนามเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้แนวปะการังหลายแห่งในโลกเสียหาย ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหลายสายพันธุ์ ทั้งหายาก และมีคุณค่าทางระบบนิเวศน์ กำลังจะถูกทำลาย ผู้จัดทำจึงตระหนักและสำรวจจำนวนประชากรดาวมงกุฏหนามที่่มีผลต่อการเกิดปะการังฟอกขาวหรือไม่ หรือมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการขยายพันธ์ุของดาวมงกุฏหนามร่วมด้วยหรือไม่