การศึกษาความสัมพันธ์จัตุรัสกลกับยันต์ล้านนา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติมา แสงอ่อน, นาถยา หมื่นไธสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รฐา ป้อมเกษตร์, นริศรา ไชยสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาความสัมพันธ์ , ศึกษาความสัมพันธ์ของตำแหน่งตัวเลขที่เรียงกันและศึกษาสมบัติเชิงพีชคณิตและรูปแบบของแต่ละจำนวนตั้งแต่ 1-m โดยที่ m เป็นจำนวนคี่ ลงในตาราง n x n โดยอาศัยหลักกการสังเกตจากเรือนยันต์ล้านนาแบบ 7 พยางค์ ในตาราง 5x 5