การศึกษาความสัมพันธ์ของเมตริกซ์บนลายผ้ามัดหมี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ไหมแก้ว กงศรี, นภัส​นันท์​ ดิษฐาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อมรรัตน์ นิธุรัมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อุตสาหกรรมผ้าไหมนั้นจัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจประเทศไทย นอกจากจะมีการซื้อขายและการส่งออกกันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สร้างรายได้แก่ชุมชนทอผ้า รวมไปถึงสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน นอกจากนี้อุตสาหกรรมผ้าไหมนั้นยังแสดงออกถึงเอกลักษณ์และความงดงามของวิถีชีวิต ประเพณีของชุมชนที่มีการสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นผ่านลวดลายของมัดหมี่ที่ถักทอออกมาเป็นผ้าผืนใหญ่ ซึ่งสามารถนำมาสวมใส่เป็นผ้าถุงหรือประยุกต์ให้เข้ากับโลกยุคสมัยใหม่โดยการตัดเข้ารูปเป็นชุดและมีลวดลายที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงความหลากหลายของลายมัดหมี่ จึงมีแนวคิดที่จะสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างลวดลายของมัดหมี่แต่ละลวดลาย โดยค้นคว้า ศึกษาข้อมูล เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ บทนิยามและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเมทริกซ์และการดำเนินการของเมทริกซ์ รวบรวมข้อม฿ลเกี่ยวกับลายผ้ามัดหมี่ของจังหวัดบุรีรัมย์ แลำนำมาสร้างลายผ้าใหม่โดยใช้การแปลงและการดำเนินการทางเมทริกซ์ ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ โดยซึ่งผลที่ได้นี้อาจเป็นแนวทางให้นักพัฒนาลวดลายหรือชุมชนทอผ้าได้พัฒนาและต่อยอดเป็นลวดลายใหม่ๆ และยังสามารถใช้ในการวางรูปแบบของลายก่อนจะลงมือทอจริงเพื่อประกอบการตัดสินใจ