การศึกษาความสัมพันธ์พื้นที่ผิวของทรงตันอาร์คิมิดิส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพิมล มะลิงาม, ณัฐนันท์ นุโยนรัมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัชฎาภรณ์ ประจันพล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันคณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานสำคัญของหลายๆวิชา ไม่ว่าจะเป็น เคมี ฟิสิกส์ ชีวะ ล้วนก็ต้องใช้คณิตศาสตร์ในการคำนวณหาคำตอบ หรือจะเป็นอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกหรือวิศวกรก็ต้องใช้คณิตสตร์ในการคำนวณหาคำตอบ ซึ่งคณิตศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายเงินหรือรูปทรงต่างๆซึ่งผู้จัดทำได้สนใจเกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตและได้หาข้อมูลจนได้พบรู้จักทรงตัน อาร์คิมิดิส คือทรงหลายหน้าที่เป็นทรงนูน โดยจุดยอดจุดหนึ่งจะประกอบด้วยรูปหลายเหลี่ยมปรก ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปและเป็นจุดเดียวกันทุกจุด มีทั้งหมด 13 รูปทรง ได้แก่ ทรงสี่หน้าปลายตัด(truncated tetrahedron) คิวบอกทาฮีดรอน(cuboctahedron) ทรงลูกบาศก์ปลายตัด(truncated cube) ทรงแปดหน้าปลายตัด(truncated octahedron) รอมบิคิวบอกทาฮีดรอน(rhombicuboctahedron) คิวบอกทาฮีดรอนปลายตัด(truncated cuboctahedron) ทรงลูกบาศก์สนับ(snub cube) ทรงสามสิบสองหน้า(icosidodecahedron) ทรงสิบสองหน้าปลายตัด(truncated dodecahedron) ทรงยี่สิบหน้าปลายตัด(truncated icosahedron) รอมบิโคซิโดเดคาฮีดรอน(rhombicosidodecahedron) ทรงสามสิบสองหน้าปลายตัด(truncated icosidodecahedron) ทรงสิบสองหน้าสนับ(snub dodecahedron) ผู้จัดทำมีความคิดว่าทั้ง 13 รูปทรงจะต้องมีความสัมพันธ์กัน จึงสนใจที่จะนำรูปทรงทั้ง 13 รูปทรงมาความสัมพันธ์ พื้นที่ผิว