เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิลักษณ์ จินตาคม, ธนดล เเก้วด้วง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรงค์ บัวเพชร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีพัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ได้รับความนิยมในประเทศไทย โดยการเลี้ยงปลาหรือกุ้งต้องดูแลควบคุมหลากหลายปัจจัย เช่น คุณภาพน้ำ อาหารที่ใช้ในการเลี้ยง สภาพสิ่งแวดล้อม ทางกลุ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง หรือการกระทำสิ่งใดที่ต้องจำเป็นในการควบคุมคุณภาพน้ำ เพราะถ้าน้ำไม่ได้คุณภาพอาจทำให้ปลาหรือกุ้งตายได้ทำให้เสียหายเป็นอย่างมากสำหรับชาวเกษตรกร บางครั้งผู้เลี้ยงปลาหรือกุ้งไม่ได้เฝ้าตรวจคุณภาพน้ำตลอดเวลาหรือเฝ้าตรวจเป็นประจำ จึงทำให้ไม่ทราบว่าคุณภาพของน้ำในบ่อว่าอยู่ในคุณภาพที่เหมาะสมแก่การเลี้ยงปลาหรือกุ้ง

โดยจังหวัดพัทลุงนับได้ว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีแหล่งปลาชุกชุมและมีการเลี้ยงปลาเป็นอาชีพในชุมชนต่างๆ ทางกลุ่มเราจึงขอยกตัวอย่างชุมชนทะเลน้อย เป็นชุมชนที่พวกเราจะเข้าไปช่วยปัญหาเนื่องจากชาวบ้านในชุมชนทะเลน้อย ได้รับความเสียหายจากการที่น้ำไม่ได้คุณภาพแล้วส่งผลกระทบไปยังปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำเพราะไม่มีความรู้ความสามารถในการตรวจวัดคุณภาพน้ำและไม่ได้ทราบคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแก่การเลี้ยงปลาหรือกุ้ง

ดังนั้นโครงงานนี้ได้นำเสนอเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยสามารถบอกคุณภาพของน้ำผ่านมือถือได้แบบเรียลไทม์พร้อมแจ้งเตือนเข้าแอพพลิเคชันไลน์เมื่อคุณภาพน้ำไม่ได้มาตรฐานหรือไม่เหมาะสมแก่การเลี้ยงปลาหรือกุ้ง และการควบคุมคุณภาพน้ำในด้านต่างๆ โดยศึกษาการใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ พร้อมการเขียนโปรแกรมอาดุยโน่ เแจ้งเตือนเข้ามือถือและสามารถดูคุณภาพน้ำได้แบบเรียลไทม์ตรงตามความจริง