พัฒนาแอปพลิเคชันระบบยืม - คืน อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลย ด้วย Appsheet

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัทธนันท์ สุวรรณดี, ศิริยากร อนันตภูมิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุนทรี มนตรีศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การยืม - คืนอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในโรงเรียนจะต้องมีการเขียนเอกสารเพื่อขอยืม ในบางครั้งเอกสารอาจจะตกหล่นทำให้ต้องเขียนเอกสารใหม่ ทางผู้จัดทำโครงงานจึงรวบรวมความคิดและพัฒนาแอปพลิเคชันที่เป็นตัวช่วยในการยืม - คืนอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการโรงเรียนโดยใช้ Appsheet มาเป็นเทคโนโลยีช่วยในการจัดการ เพื่อลดความยุ่งยากและสะดวกต่อการยืม - คืนอุปกรณ์

ดังนั้น ผู้จัดทำโครงงานจึงได้ศึกษารูปแบบ วิธีการสร้าง และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Appsheet เพื่อนำมาสร้างแอปพลิเคชัน และได้เก็บรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ วิธีการในการประยุกต์ใช้และสร้างแอปพลิเคชัน รวมทั้ง ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและบุคลากรกลุ่มตัวอย่างที่ได้ใช้แอปพลิเคชัน เพื่อใช้ในการเก็บหลักฐานข้อมูล และช่วยในการเก็บสถิติการยืมอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ โดยวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการยืมและคืนอุปกรณ์ในห้องปฎิบัติการฟิสิกส์ 2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย