พลาสติกชีวภาพจากการระเบิดด้วยไอน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญดาพร ด้วงลา, วงวิภา พิมพ์แก้ว, ลัญฉกร แสงเงินดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิริยา ตาสี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการใช้พลาสติกที่มาจากปิโตรเคมีกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งพลาสติกเหล่านี้ใช้เวลากว่าหลายร้อยปีในการย่อยสลาย นำไปสู่การเกิดขยะพลาสติกจากปิโตรเคมีเป็นจำนวน ซึ่งก่อให้ผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งทางอากาศและทางน้ำ เป็นปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญ โดยเฉพาะประเทศไทยที่ติดอันดับปัญหาขยะในทะเลอันดับที่ 5 ของโลกถึงแม้จะมีการนำหลัก 4R มาปรับใช้ในปัจจุบัน แต่ก็อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกได้ในเร็ววัน ทางผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะจัดทำพลาสติกชีวภาพจากกระบวนการระเบิดด้วยไอน้ำซึ่งสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติโดยใช้เวลาอันรวดเร็วในการย่อยสลาย เพื่อที่จะนำมาใช้แทนพลาสติกปิโตรเคมี โดยผู้จัดทำจะนำซังข้าวโพดมาสกัดเซลลูโลสด้วยกระบวนการระเบิดด้วยไอน้ำภายใต้สภาวะที่เหมาะสม โดยมีการควบคุมระดับความดันและเวลาในการสกัด รวมถึงมีการกำจัดเฮมิเซลลูโลสและลิกนินด้วยกระบวนการทางเคมี ทำให้ได้กระบวนการทางเคมี ทำให้ได้มาซึ่งเซลลูโลสบริสุทธิ์ และนำไปสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสด้วยการเติมคลอโรแอซิติกในขั้นตอนใช้เครื่อง stirrer และอบให้แห้งในเครื่อง auto clave หลังจากนั้นนำคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสมาขึ้นรูปเป็นฟิล์มโดยการเติมสารตัวเติม ได้มาซึ่งพลาสติกชีวภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้งาน